Gå till innehåll
Markaryds Ryttarförening
Markaryds Ryttarförening

Publicerad: 2022-12-09

Senast uppdaterad: 2022-12-09

Författare: Wilma Lindahl

Policy mot våld, hot och trakasserier

Markaryds Ryttarförening har antagit en policy mot våld, hot och trakasserier;
Samtliga, anställda, aktiva, styrelsen samt övriga medlemmar skall verka för en miljö där våld, hot och trakasserier inte förekommer.
Policyn omfattar barn, ungdomar, anställda, ideella och alla aktiva som vistas inom Markaryds ridskola och anläggning samt på orter där föreningen arrangerar, ansvarar för eller deltar i någon aktivitet.

Hot
Ett hot innebär att någon säger eller gör något brottsligt för att du ska bli rädd för din egen eller annans säkerhet. Juridisk sett definieras sådant beteende som olaga hot. Det kan också handla om att med hot om våld förgripa sig på någon i hans/hennes myndighetsutövning, vilket kan betraktas som hot mot tjänsteman. För att en handling ska räknas som olaga hot behöver inte vapen vara inblandade. Det är tillräckligt att hotet sker på sådant sätt eller i sådant sammanhang att det kan antas att den som är föremål för hotet känner allvarlig fruktan för att hotet ska verkställas.

Trakasserier
Trakasserier är ett samlingsbegrepp som kan inkludera en rad olika beteenden. I grunden handlar det om ett uppträdande som kränker en person och gör att personen känner sig förolämpad eller illa behandlad. Exempel på trakasserier kan vara obehagliga telefonsamtal, tecken på kartläggning eller att oönskade varor beställs i den drabbades namn. Juridiskt sett kan ovanstående handlingar falla inom ramen för brotten ofredande eller förolämpning. Upprepas beteendet kan det istället röra sig om olaga förföljelse (stalkning).

Att hantera våld, hot och trakasserier mot
medarbetare
Om du hamnar i en hotfull situation:
Tänk på att ta alla hot, trakasserier etc. på allvar! Det är inte ovanligt att man
förnekar varningssignaler även om de är tydliga, som inför en allvarlig
hotsituation.
I den utsträckning det är möjligt ska du försöka behålla lugnet i den hotfulla
situationen. Samtala med personen och försök att identifiera orsaken till hans eller
hennes agerande. Kommunicera lugnt och sakligt och försöka förklara vilka
omständigheter som ligger till grund för ditt beslut/uttalande eller det som ligger
bakom personens frustration. Visa att du förstår genom att använda ord som är
förståeliga, lyssna och anpassa situationen till personen. Försök att visa respekt och
vara saklig även om du blir provocerad.
Ibland kan situationen vara sådan att du måste fatta ett beslut huruvida du ska fly
från platsen, ropa på hjälp eller försvara dig. Om du måste försvara dig - använd
det våld som krävs (nödvärnsrätt) för att skydda dig eller rädda liv. Välj tillfälle
noga och larma!

Bra att tänka på om du utsatts för våld, hot eller trakasserier
- Anförtro dig åt människor du kan lita på; vänner, din chef, en kollega eller någon annan och berätta om din situation. Att prata om den inträffade är viktigt för din bearbetning. Dessutom kan personer du pratar med stödja det du säger i en eventuell rättegång.
- Skriv dagbok där du dokumenterar hur och när du blev hotad, trakasserad eller
utsatt för våld. Din minnesbild kan påverkas och förändras över tid.
- Spara e-post, meddelanden eller andra försändelser som innehåller hot. Om
möjligt spara informationen på den dator, telefon eller plattform där hoten
mottagits.
- Dokumentera eventuella skador – fotografera dem eller ännu hellre; få dem
dokumenterade av läkare.
- Ta kontakt med ditt försäkringsbolag – vissa bolag erbjuder gratis samtalsstöd.
Många har dessutom särskilda försäkringar via sin fackförening.
- Om brottet du utsatts för kan ge fängelse för gärningspersonen har du rätt att ha
med dig ett så kallat målsägandebiträde redan vid första polisförhöret.


Konsekvenser av våld, hot och trakasserier
Att utsättas för våld, hot eller trakasserier innebär för de flesta människor att man
ställs inför en ny och främmande situation, där tidigare erfarenheter, kunskaper och
reaktionssätt inte räcker till för att bemästra det som händer. Hur vi reagerar i en
sådan situation skiljer sig beroende på händelsens karaktär, personliga egenskaper
hos den drabbade, mental förberedelse etc. Vanliga initiala reaktioner handlar om
förnekande och overklighetskänsla. Många undrar varför just de blev drabbade och
riktar därför mycket av sin tid och energi på att försöka finna en förklaring till det
inträffade. Personer som varit utsatta för våld, allvarliga hot eller upprepade
trakasserier kan även lång tid efter händelsen uppleva koncentrationssvårigheter,
oro, ökad vaksamhet samt påträngande minnesbilder. Det är även vanligt med
ångestkänslor, sömnsvårigheter och matproblem.
Kom ihåg att hur du än reagerar på det inträffade så är din reaktion normal i en
onormal situation.

Åtgärder om en medarbetare utsätts för våld, hot eller trakasserier
Markaryds Ryttarförening ansvarar för att:
- Vid behov tillkalla polis/ambulans
- Erbjuda stöd till den drabbade
- Utse resesällskap till vårdcentral, sjukhus, läkare, polis eller hemfärd
- Kontakta anhöriga
- Se till att den drabbade har sällskap vid hemkomst för att undvika ensamhet, Ingen ska vara ensam
- Polisanmäla det inträffade
- Samla övrig personal till information och samtal
- Uppmana övriga personalen att vara uppmärksamma på varandras reaktioner
- Organisera så att alla kommer tryggt hem

Besöksadress

Hylte 1285
285 91 Markaryd

Kontakta oss

markarydsryttarforening@gmail.com