Gå till innehåll
Markaryds Ryttarförening
Markaryds Ryttarförening

Publicerad: 2022-12-09

Senast uppdaterad: 2023-03-24

Författare: Wilma Lindahl

Stadgar

STADGAR FÖR MARKARYDS RYTTARFÖRENING

Bildad 1975
Stadgarna ändrade av årsmöte den 25 februari 1993, vid allmänt möte 12 september 2004 samt vid årsmöte 2009 (nytt namn Markaryds Ryttarförening samt utökning av styrelsen till max 7 ordinarie samt 2 suppleanter. Ändrade av årsmöte den 21 februari 2010 avseende
§ 1 Ändamål.

Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 1992-11-29

§ 1 Ändamål

Markaryds ryttarförening är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (Ridsportförbundet), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen är öppen för alla oavsett förutsättningar, med hästen (ridsporten) i centrum och ska ha följande mål.

 • · Vara en mötesplats för alla med hästen i focus samt skapa glädje, gemenskap, delaktighet, utveckling och att ta till vara det lokala hästintresset.
 • · Erbjuda träning, ridskola, arrangera tävlingar samt ansvara för drift och underhåll och utveckling av anläggningen.
 • · Ge barn och ungdomar förutsättningar att bli självständiga, starka, ansvarstagande och initiativrika.

  § 2 Säte
  Föreningen har sitt säte i Markaryd.

  § 3 Medlemskap
  Envar väl känd person, som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages som medlem. Person som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens syfte, kan av styrelsen förvägras medlemskap.

  § 4 Hedersmedlem
  Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

  § 5 Avgifter
  Medlem erlägger årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen varje år, fastställes av årsmötet. Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.
  Av avgifterna skall till distriktsorganisationen och till Ridsportförbundet inbetalas så stor del som resp. årsmöte fastställt. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

  § 6 Utträde och uteslutning
  Medlem, som under ett helt år trots påminnelser underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej.Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar Ridsportförbundets, distriktets eller föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada föreningen eller dess verksamhet.För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutningskall inom tre dagar från dagen för beslutet användas till den uteslutne i rekommenderat brev.
  Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort. Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 7 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar
efter de stadgar som gäller för distriktet och Ridsportförbundet. I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till nästa årsmöte (extra årsmöte) eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i trängande fall.

§ 10 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra med minst en månads mellan rum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av Svenska Ridsportförbundets styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsportförbundet.

Föreningen förbinder sig att ej utarrendera eller upplåta fastigheten till annat ändamål än egen ridverksamhet. Utarrendering av ridskola medges.
Upphör föreningen och/eller fastigheten avyttras skall Markaryds kommun erhålla som gåva 75 000 kr. /Beloppet motsvarar markens värde för fastigheten./

§ 11 Rösträtt

Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Vid extra allmänt möte som hålles den sista februari äger varje medlem som
fyllt 15 år en röst, om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 13 §, men ej rösträtt. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 12 Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 4 § och 10 § avgöres genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 13 Årsmöte

Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Förslag till enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna fr o m 7 dagar före årsmötet.

Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig. Sidan 2 av 4

§ 14 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande för mötet
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av ev sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning
11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
12. Val av ordförande för föreningen
13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
14. Val av ev sektioner förutom ungdomssektion (se § 24)
15. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
18. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
19. Fastställande av årsavgifter
20. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte

§ 15 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt 10 § föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10% av medlemmarna eller då revisorerna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.
Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-5 i 14 § samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

§ 16 Valberedningen

Valberedningen består av tre ledamöter jämte en suppleant, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.
Medlem i föreningen får senast 10 dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag på kandidater för de befattningar, för vilka val skall ske.

Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.
Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag på kandidater.

§ 17 Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.
Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst fyra och maximalt sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter. I styrelsen ingår även minst en, av ungdomssektionens årsmöte utsedd ungdomsledamot jämte

suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte. Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till styrelseledamot.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde om minst tre ledamöter så påfordra. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

§ 18 Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger bl.a. att:
1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten
2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten
3. Handha och ansvara för föreningens medel
4. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning
5. Bestämma dag och plats för allmänna möten
6. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möte.
7. Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m.fl.
8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.

§ 19 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller eljest på sätt som styrelsen bestämmer.

§ 20 Ekonomiskt ansvar

För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.

§ 21 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet.

§ 22 Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s, distriktets och Ridsportförbundets stadgar eller som RF, distriktet eller Ridsportförbundet från tid till annan beslutar.

§ 23 Ungdomssektionen

Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

§ 24 Övriga sektioner

Föreningen är organiserad i sektioner som fastställs av årsmötet.

Besöksadress

Hylte 1285
285 91 Markaryd

Kontakta oss

markarydsryttarforening@gmail.com