Gå till innehåll
Markaryds Ryttarförening
Markaryds Ryttarförening

Publicerad: 2022-12-09

Senast uppdaterad: 2022-12-29

Författare: Wilma Lindahl

Vision och måldokument

Vår Vision

Markaryds Ryttarförening skall vara
förstahandsvalet för alla ridsportintresserade i Markaryd med omnejd

Vår verksamhetsidé

Markaryds ryttarförening ska vara en social mötesplats för häst- och ridsportintresserade barn och vuxna i Markaryd och erbjuda gemenskap och fysisk aktivitet för alla.
Markaryds ryttarförening skall bedriva Ridskoleverksamhet enligt Svenska Ridsportförbundets riktlinjer, utifrån behov och intresse. Alla ska ges möjlighet till utveckling och personlig framgång utifrån sin förmåga, oavsett ålder eller nivå.
Markaryds ryttarförening skall erbjuda tävlingar och aktiviteter som engagerar och involverar hela familjen.
Markaryds ryttarförening ska främja god hälsa och naturligt ledarskap samt ge ungdomar möjlighet till en sund och rolig fritid.

Övergripande mål och strategi
Föreningens verksamhet består av ridskola, tränings- och tävlingsverksamhet samt uthyrning av stallplatser.

Ridskolan utgör föreningens kärnverksamhet. Ridskolans verksamhet skall kontinuerligt utvärderas och vidareutvecklas för att möta behovet av lektionsverksamhet på olika nivåer och för att maximera nyttjandet av instruktörer, hästar och anläggning.
Föreningens verksamhet skall präglas av trivsel och sammanhållning. Verksamheten baseras till stor del på ideellt arbete och hela familjen skall därför kunna känna sig hemma i föreningens verksamhet på anläggningen; i arbete med hästar, träning, tävling och andra aktiviteter. Föreningen skall verka för medlemmarnas delaktighet och trivsel och främja deras engagemang.

Föreningen skall vara en naturlig mötesplats för hästintresserade i alla åldrar.

Föreningen skall bedriva en aktiv ungdomsverksamhet som ger ungdomarna en god insikt i föreningslivet och som ger förutsättningar för framtida behov av ledare och funktionärer i styrelse, sektioner och tävlingsverksamhet.

Föreningen äger anläggningen, vilken är dess största tillgång. Verksamheten skall ge ett så stort ekonomiskt överskott att anläggningen kan underhållas och vidareutvecklas i takt med ridskolans och tävlingsverksamhetens behov.

Beskrivningen av vision och mål skall vara vägledande vid beslut om föreningens verksamhet. Målen ska följas upp kontinuerligt och revideras av styrelsen varje år.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar, i enlighet med föreningens stadgar, för föreningens verksamhet och för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • Verka för att föreningen arbetar mot vision och uppsatta mål
 • Verkställa fattade beslut
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen i nära samarbete med ridskolechef och sektioner
 • Handha och ansvara för föreningens medel
 • Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning
 • Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda ärenden som skall behandlas vid dessa möten
 • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer etc. om inte särskilda ombud är utsedda för detta
 • Övervaka att stadgarna och policys efterlevs
 • Styrelsen ansvarar för att ta fram mål och vision och revidera dessa varje år.

Styrelsens mål framtagna 2023


Kortsiktiga mål: (1 år)

 1. Ha en trygg och välfungerande ridskola
 2. Stödja ungdomssektionen
 3. Öka medlemsantalet
 4. Att hålla i fler tävlingar, träningar och cliniques

Långsiktiga mål: (3–5 år)


 1. En stark och aktiv ungdomssektion
 2. Bibehålla och utveckla tävlingsekipage i hoppning och dressyr, samt främja och utveckla föreningens deltagande i lagtävlingar
 3. Startat upp och utvecklat handikappridning
 4. Att föreningen skall bli välkänd och att fler utomstående ryttare skall komma och tävla både i och för Markaryds ryttarförening
 5. Ha en buffert för oförutsedda händelser (minst 50´)
 6. Ha en god och välfungerande ridskola med minst 90 elever.
 7. Rusta upp dressyrbanan och hoppbanan


Personal

Personalen är en av föreningens viktigaste resurser. Beskrivningar skall finnas över samtliga anställdas arbetsuppgifter.


Värdegrund
(se även policydokumenten)

Vi ska erbjuda en öppen föreningsverksamhet där man trivs och alla känner sig välkomna. Alla som vistas i föreningens miljöer ska behandlas med lika rättigheter och möjligheter. Här ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed bidra till en utveckling av svensk ridsport där hästen och människan står i centrum.

Vi har en värdegrund som bygger på en strävan efter att ge ungdomar insikt om god etik och moral.

Öppenhet och kamratlighet, Vi hälsar alltid när vi träffar någon känd eller okänd som kommer till anläggningen, alla ska känna sig välkomna till stallet.

Ömsesidig respekt, alla har något att tillföra, har rätt att bli lyssnade på, oavsett vem det är, gammal eller ung, nybörjare eller proffs, som andra eller annorlunda.

Vilja att stötta varandra i med och motgång; genom att uppmuntra i såväl framgång som motgång bygger man goda relationer och en positiv stämning på anläggningen.

Att alltid reagera direkt om någon inte lever upp våra gemensamma spelregler och våga visa civilkurage.

Detta leder till att de regler eller den policy som gäller här, blir en naturlig del och präglar förhållningssättet mellan alla som befinner sig på anläggningen eller besöker densamma.

Säkerhet och miljö

Säkerhet skall vara ett prioriterat område inom alla aktiviteter som genomförs i föreningens regi.

Hanteringen av hästarna i stall, hagar och vid ridning skall alltid ske på ett säkerhetsmedvetet sätt. Utbildningen i säkerhet med häst skall ske kontinuerligt och genomsyra ridskolans verksamhet.

Föreningen skall ha en tydlig och uppdaterad plan för vad som gäller vid olycksfall och brand. Utbildningar och övningar skall genomföras kontinuerligt för anställda och ledare som deltar i föreningens verksamhet.

Anläggningen skall besiktigas regelbundet och systematiskt. Kartläggning och bedömning av risker i verksamheten skall genomföras kontinuerligt. Handlingsplaner skall upprättas.

Hästarna

Föreningens hästbestånd skall ständigt anpassas till den verksamhet som bedrivs. En strävan skall vara att kunna erbjuda lämpliga hästar till såväl orutinerade som mer rutinerade ryttare. Målet är att ha välridna och väl utbildade lektionshästar som är lätta att hantera i boxar, stall och hagar samt vid övriga aktiviteter. Eftersträvansvärt skall vara att öka hästarnas hållbarhet, användbarhet och värde genom individuellt anpassad utbildning.

Hästarnas hälsostatus skall ständigt vara föremål för uppmärksamhet, då ridskolehästarnas hållbarhet är en mycket viktig faktor. Hållbarheten är en grundförutsättning, dels för att verksamheten i ridskolan och på tävlingsbanorna skall kunna bedrivas planenligt och dels för att minimera föreningens veterinärkostnader. Individuella journaler som följs upp kontinuerligt skall finnas för varje häst.

Föreningen skall sköta sina hästar enligt Svenska Ridsportförbundets rekommendationer om god hästhållning.

Sektionerna

Styrelsens beslut verkställs genom arbetet i sektionerna. Sektionerna har till uppgift att vidareutveckla föreningens verksamhet inom respektive område och i linje med föreningens mål och vision samt med hänsyn tagen till de budgetramar sektionen har till sitt förfogande.

Sektionerna skapar egna arbetsgrupper och beskriver sitt arbete mot uppsatta mål i aktivitetsplaner.

Sektionerna deltar i det årliga budgetarbetet genom att uppskatta intäkter och kostnader för det kommande året inom respektive ansvarsområde.

Sektionerna sammankallar och aktiverar respektive arbetsgrupp. Varje sektion driver ett kontinuerligt arbete för att engagera och utbilda medlemmarna inom ”sitt” område för att säkerställa kontinuiteten i genomförandet av sektionens ansvarsområde.

Ridskolan

Ridskolan utgör föreningens kärnverksamhet. Ridskolan skall utgöra en stabil grund i föreningens verksamhet för att säkra utbildningen i ridkonst och för att erbjuda trygga arbetstillfällen för såväl föreningens fast anställda personal som timanställda instruktörer.

Ridskolan skall bedriva säker ridverksamhet med god hästhållning.

Det dagliga arbetet på anläggningen och i ridskolan leds av ridskolechef.

Ridskolan har till uppgift att:

 • Bedriva ridskoleverksamhet enligt Svenska Ridsportförbundets policy
 • Följa Svenska Ridsportförbundets värdegrund för arbete med barn- och ungdomsverksamhet
 • Erbjuda ridelever möjlighet att individuellt och efter egna förutsättningar utveckla sin ridning efter en målinriktad plan
 • Kunna erbjuda lämpliga hästar till såväl ovana som mera rutinerade ryttare
 • Erbjuda träning och aktiviteter utöver ordinarie ridskoleverksamhet, på helgdagar och skollov
 • Ge ridskoleelever som deltar i tränings och tävlingsinriktade satsningar möjlighet att delta på föreningshästar i dressyr och hopptävlingar på lokal/regional nivå och uppmuntra lagdeltagande
 • Erbjuda möjlighet till ridläger för såväl ovana som mera rutinerade ryttare
 • Erbjuda föräldrar till ridskoleelever möjlighet att öka sina kunskaper om hanteringen av häst och att kunna utöva ridsporten tillsammans med sina barn
 • Genom olika ungdomsaktiviteter främja ansvarstagande och höja kunskapen om hästhållning för att öka möjligheterna för att kunna hantera och sköta en egen häst.

Markaryds Ungdomssektion (M.U.S)

En aktiv ungdomssektion är en förutsättning för ett levande föreningsliv och för att anläggningen skall vara den självklara samlingsplats för häst- och ridintresserade ungdomar som vi vill att den ska vara.

M.U.S sätter upp sina egna mål på kort och lång sikt, gör sin egen aktivitetsplan och stämmer av med styrelsen och övriga berörda sektioner innan genomförande.

Tävlingssektionen

Tävlingsverksamheten är en viktig del i föreningens exponering utåt, såväl när det gäller de tävlingar föreningen arrangerar själva, som de tävlingar i andra klubbars regi där våra tävlingsryttare deltar.

Tävlingssektionen ansvarar för dels arrangerandet av föreningens egna tävlingar, dels för utbildningen av föreningens tävlingsryttare.

Förenings tävlingsryttare är viktiga och nödvändiga kulturbärare och förebilder för de yngre ridskoleeleverna.

Grenledarna ansvarar för utvecklingen av föreningens tävlingsryttare inom respektive disciplin. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med såväl ridskola som den övriga tävlingssektionen.

Grenledarna skall värna om föreningens tävlingsryttare så att dessa, oavsett ålder, ges en skolning i vad tävlande med häst, i första hand dressyr och hoppning, innebär. Stor vikt skall läggas vid ett korrekt uppträdande på tävlingsbanorna.

Anläggningsansvariga

Ansvarar för byggnader, ridbanor och utemiljön på föreningen. Sektionen ser till att anläggningen underhålls enligt plan inom lagd budgetram.

Vidare ansvarar sektionen för att anläggningen utvecklas i enlighet med styrelsens beslut, för att möta de krav som förändringar i föreningens verksamhet kräver.

Information

Det är av stor vikt att alla medlemmar hålls informerade om vad styrelse och sektioner arbetar med och vad som händer i föreningen.

Föreningens hemsida är vårt främsta nätverk att sprida information och även vår Facebooksida är en viktigt informationskälla till våra medlemmar.

På föreningens hemsida publiceras utökad information från samtliga sektioner. Sektionerna ska sträva efter att kontinuerligt presentera sitt arbete, på hemsidan finns även kontaktuppgifter för respektive sektion och ridskolan.

På hemsidan ska föreningens mål och visionsarbete finnas tillgängligt.

Externt är exponeringen av föreningens namn av stor betydelse för den framtida utvecklingspotentialen inom såväl ridskola som tävling, samt för att attrahera sponsorer.

För framgång i vår lilla ridklubb med det stora hjärtat jobbar vi tillsammans!

Besöksadress

Hylte 1285
285 91 Markaryd

Kontakta oss

markarydsryttarforening@gmail.com